Qui som?

Junta directiva.

President:            Josep Fortuny Baduell

Vice-Presidenta:  Maria José Mañas Félix

Tresorer:              Núria Gavaldà Salort

Secretària:            Patrícia Martínez Custodio

Vocals:                   Sandra Lopez Russo

                        Yolanda Ruiz Salazar

                                       Chantal Olivé Del Amo

M. Goretti Gatell Anglès

*Segons acord de Junta de 25 d’octubre de 2019.

Estatuts (febrer del 2016):

Nous Estatuts modificats.

Treballem en comissións:

Les comissions que tenim en aquest moment són:

Comissió Estatuts­Gestoria­Fapac: Aquesta comissió és l’encarregada de gestionar les relacions amb la gestoria i la Fapac, així com de revisar i actualitzar els estatuts actuals.

Comissió Enllaç Ampa­Escola: Aquesta comissió fa de pont entre les necessitats de l’escola i les necessitats de les famílies i de les comissions. Recull la informació (acords, notificacions, suggeriments, queixes, felicitacions…) de les comissions l’ampa i la traslladen a la Direcció del centre o junta de l ́ampa i viceversa, per tal de tractar­la i prendre’n acords de manera conjunta i coordinada.

Comissió Comunicació: És la comissió encarregada de fer difusió de tots aquells actes, projectes i informacions que es generen desde les diverses comissions de l ́ampa i fer­la arribar a totes les famílies, ja sigui utilitzant xarxes socials, mail o web. També és la comissió encarregada del manteniment de la pàgina web i actualització de les eines digitals i els seus continguts.

Comissió Disseny de Cartells: Aquesta comissió serà l ́encarregada de la realització dels cartells on es publicitarà la informació que genera les diverses comissions.

Comissió Assessorament Famílies: Aquesta comissió té per finalitat donar solució a tots aquells problemes de caire particular i personal que poden sorgir a les famílies, i ajudar a aquestes a buscar solució.

Comissió Acollida: Amb aquesta comissió es pretén donar suport a les noves famílies i informar­les d’aspectes generals del funcionament de l ́escola i de l ́ampa, així com facilitar el proces de integració de les famílies nouvingudes a l ́escola.

Comissió Activitats en Família: Aquesta comissió es l’encarregada de fomentar la vinculació i participació de les famílies de l ́escola entre elles, mitjançant la programació i realització de sortides i activitats lúdiques conjuntes.

Comissió de Festes: Aquesta comissió té com a objectiu dinamitzar les festes que s’organitzen per les famílies creant esdeveniments lúdics i divertits per als nostres nen@s i pares.

Comissió Medi Ambient: Amb aquesta comissió es pretén portar a terme accions conjuntes de respecte cap al medi ambient i l ́entorn de la nostre vila, així com la difusió d’activitats pròximes del nostre entorn natural i apropar als nens al coneixement dels hàbitats naturals.

Comissió Salut: Aquesta comissió pretén apropar­nos a tot allò relacionat amb la salut i bons hàbits així com conèixer i analitzar productes o serveis que poden ser nocius o tòxic relacionats o utilitzats en la nostre escola.

Comissió Activitats Extra­escolars: S’encarrega d’organitzar les activitats que realitzen els nens i nenes fora de l’horari lectiu. L’objectiu és complementar la formació dels alumnes oferint activitats lúdiques, esportives i culturals, que siguin d’interès tant dels infants com dels seus tutors.

Comissió Vestuari: Es l ́encarregada de la compra­distribució del vestuari que demana l’escola i facilitar a les famílies en tot moment l’equipament que es necessita.

Comissió Tresoreria: Els membres d’aquesta comissió porten els comptes de l’associació, confegeix els estats de comptes, s’ocupa de la relació amb les entitats bancàries efectuant els cobraments i pagaments.

Comissió Escola de Pares: S’encarrega d’organitzar i gestionar xerrades i tallers sobre temes d’interès general per la comunitat educativa.

Comissió Menjador­Acollides­En Xarxa: L’empresa que presta el servei de menjador és “En Xarxa” i l ́empresa que s ́ocupa de distribuir el dinar és “Catering Domingo”. La Comissió de Menjador de l’AMPA supervisa la seva gestió i vetlla perquè es compleixin els acords dels contractes i perquè el funcionament del servei sigui correcte. Recull, també, les observacions de les famílies i mira de donar­hi resposta.

Comissió Cultural: Aquesta comissió pretén crear, gestionar i potenciar actes culturals entre els membres de l ́associació.

Cultura Tradicional i Popular: Aquesta comissió pretén la divulgació, protecció i popularització d ́aquelles festes tradicionals del nostre poble.

Comissió INSTI: Col∙lectiu de pares que són professors d ́institut en altres centres i també pares del nostre, que donen ajuda, suport i recolzament als cursos d ́ESO.

Comissió de Suport: Grup de pares que donen suport quan se’ls requereix per part de qualsevol comissió.